1. وارد رابط وب دستگاه داهوا شوید:
How we can add user in DVR of dahua
Dahua Add User Web login

2.روی نماد Menu در سمت چپ بالای صفحه رکوردر داهوا کلیک کنید:

the second step for add user
Dahua add user second step

3. روی افزودن کاربر در XVR داهوا کلیک کنید:

Select Account in DVR of dahua
Dahua Account of web in DVR of dahua

4. روی افزودن کاربر کلیک نمایید:

Add user of web in dahua
Dahua Add user in dahua video recorder

5. منوی افزودن کاربر ظاهر می شود. از این پنجره در DVR داهوا برای مخدوش کردن اطلاعات کامل کاربر استفاده کنید:

Dahua XVR add user
Dahua XVR Add user

نام کاربری

 کلمه عبور

    گروه – کاربر را می توان روی یک گروه حساب کاربری برای مدیریت اختیارات چند کاربر تنظیم کرد

MAC کاربر – آدرس MAC کاربر برای اهداف فیلترینگ/امنیتی

 یادداشت – خط یادداشت برای یادداشت های مربوط به کاربر

6. در منوی Authority داهوا می توانید حقوق فردی کاربر را با استفاده از زبانه های System، Playback و Monitor و همچنین کانال هایی که کاربر می تواند به آن دسترسی داشته باشد، تعریف کنید.

ویژگی‌هایی را که می‌خواهید کاربر داشته باشد را انتخاب کنید، سپس روی ذخیره کلیک کنید:

the next step in dahua recorder confirm password
dahua confirm password in DVR
Playback of dahua DVR
DVR of dahua Playback

7. هنگامی که کاربر با موفقیت اضافه شد، پیامی از سوی XVR داهوا تأیید می شود:

The end step in dahua Video recorder
Dahua Video recoeder end step of DVR