لیست اخبار

انقلاب داهوا در صنعت دوربین

انقلاب داهوا در صنعت دوربین

از ابتدای سال 2018 شرکت داهوا dahua از انقلاب خود در زمین دوربینهای حرفه ای تحت عنوان EZIP رونمایی کرد.
این سیستم که برپایه سیستم شبکه استوار است با مزایای زیر انقلابی در این صنعت به پا کرد که دیگر رقبا در پی ایجاد سیستمی مشابه برای عقب نماندن از بازار بر آمدند.

مزایای این سیستم بصورت ساده به این شرح است:

IP دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
-این محصول ﻣﺤﺼﻮﻻت اوﻟﯿﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎﻟﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
-این محصول ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ /ﻣﻨﺎﻇﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ.
-این محصول ﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت از آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻧﺼﺒﯽ آﺳﺎن و ﮐﺎرﺑﺮدی و ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
– این محصول ﺷﺎﻣﻞ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی مداربسته ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ان وی ار nvr اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺎرت آﻧﻼﯾﻦ، ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی وﯾﺪﺋﻮ و ﭘﺨﺶ ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
– این ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ داﻫﻮا ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ. اﺟﺰای ﭘﺎﯾﺪار و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺮای اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ داﻫﻮا آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﻈﯿﺮ ارﺗﻌﺎش، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آب و آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
-تکنولوژی smart h265+ برای کم حجم کردن تصاویر ذخیره نیز از جزییات این سیستم است.
-انتقال تصویر بدون نیاز به آی پی نیز کمافی السابق بر روی این سیستم نیز اعمال شده.
-فناوری تشخیص چهره/تصاویر با پهنای بیشتر/وضوح تصاویر بالا/نصب آسان از دیگر مزایای تکنولوژی EZIP است.
-تکنولوژی POE (تامین برق از طریق کابل شبکه) و PLUG & PLAY (نصب و شناخت اتوماتیک بدون نیاز به تنظیمات) هم از نکات مثبت تکنولوژی جدید است که نصب را برای همه اشخاص با هر سطح اطلاعات فراهم میسازد.
شرکت ایران داهوا در کنار محصولات حرفه ای داهوا به ارایه این محصول با عدم سو استفاده از قیمت مناسب این محصول کرده است.
این فروشگاه به عنوان عامل فروش این محصول بزودی این گروه از محصولات را به سبد محصولات داهوا اضافه می نماید.
نویسنده: فرزان گلزار

لطفا جهت ورود به کانال تلگرام مجموعه پویا کلیک کنید.

https://t.me/pouyacctv

لطفا جهت ورود به صفحه اینستاگرام مجموعه پویا کلیک کنید.

نظرات خود را در اینستا برای ما بنویسید. /https://www.instagram.com/pouyacctv

آدرس : تهران- خیابان جمهوری- بعد از پل حافظ- مرکز تجاری امجد- طبقه همکف- شماره 30

 

انقلاب داهوا در صنعت دوربین
5 (100%) 1 vote

مقالات مرتبط

رابط کاربری RS485 و RS232 چیست؟

رابط کاربری RS485 و RS232 چیست؟

ادامه خبر
درباره(یونی ویو) UNV-UNIVIEW بیشتر بدانیم

درباره(یونی ویو) UNV-UNIVIEW بیشتر بدانیم

ادامه خبر
تاریخچه سیستم های نظارتی تصویری دوربین مداربسته امنیتی 

تاریخچه سیستم های نظارتی تصویری دوربین مداربسته امنیتی 

ادامه خبر
ایجاد راه حل های هوشمند با همکاری فی مابین داهوا و شرکای خود

ایجاد راه حل های هوشمند با همکاری فی مابین داهوا و شرکای خود

ادامه خبر